پنجشنبه 1 اسفند 1398
 انتخاب وب سایت

اعضاء کمیته :

  ردیف

نام و نام  خانوادگی

سمت فعلی

سمت در کمیته

1

دکتر رامین زارع

مدیر  پژوهش دانشکده

رئیس کمیته

2

دکتر حمید آزادگان قمی

مدیر گروه بهداشت

دبیر کمیته

3

بانو میرزائی

عضو هیات علمی

عضو

4

بهناز   شیخ الاسلامی

عضو هیات علمی

عضو

5

میترا خدادوستان

عضو هیات علمی

عضو

6

شبنم سلیمان جاه

مدیر امتحانات

کارشناس

 

برخی از اهداف و فعالیتهای کمیته پژوهش در آموزش

  • تشویق اعضاء هیات علمی به انجام تحقیقات آموزشی
  • تدوین برنامه راهبردی پژوهش
  • تعیین اولویتهای پژوهش در حوزه آموزشی خود
  • راهنمایی و کمک به مسئول کتابخانه در وجین کتاب های موجود
  • معرفی سایتهای آموزشی جهت جستجوی مقالات مرتبط
  • تهیه آرشیو مقالات و تحقیقات آموزشی
  • تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی