پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400
 انتخاب وب سایت

اعضاء کمیته برنامه ریزی آموزشی

   ردیف

نام و نام  خانوادگی

سمت فعلی

سمت در کمیته

1

شادی مقدم

عضو هیات علمی

رئیس کمیته

2

طاهره بانو برزویه عضو هیات علمی

عضو

3

افسون طلایی

عضو هیات علمی

عضو

4

دکتر مهناز جلالوندی 

مدیر گروه مامایی

عضو

5

فاطمه هاشمی

عضو هیات علمی

عضو

6

طاهره عباشی

رئیس آموزش دانشکده

کارشناس

 

 برخی از اهداف و فعالیتهای کمیته برنامه ریزی آموزشی

 • پیگیری ارائه طرح درس( Lesson plan)
 • پیگیری تدوین برنامه های دوره های آموزشی( Course plan) توسط اعضاء هیئت علمی و گروههای آموزشی
 • مشارکت در برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای شیوه های نوین آموزشی
 • پیگیری تدوین و بازنگری برنامه راهبردی دانشکده
 • پیگیری تدوین و همکاری در ارزشیابی برنامه راهبردی دانشکده
 • پیگیری تدوین و همکاری در ارزشیابی برنامه عملیاتی گروه های آموزشی
 • نیازسنجی در ارتباط با موضوعات تخصصی، همکاری با آموزش مداوم دانشگاه
 • شناسایی روزآمد نیازهای آموزشی
 • تعیین اولویت های برنامه های آموزشی، تهیه فهرست موضوعات آموزشی
 • نیازسنجی آموزشی اعضا ء هیئت علمی، همکاری در طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی
 • توسعه ی توانایی های اساتید در گسترش روش های بهینه و نوین آموزش