پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400
 انتخاب وب سایت

اعضای کمیته

ردیف نام و نام خانوادگی سمت فعلی سمت در کمیته
1 فاطمه هومانی عضو هیات علمی  رئیس کمیته
2 فاطمه قنبری معاون علوم پزشکی دبیر کمیته
3 محمد مرادی عضو هیات علمی عضو
4 معصومه رحمتی عضو هیات علمی عضو
5 سیمین کریمی عضو هیات علمی عضو
6 نوشین خندان کارشناس گروه پرستاری کارشناس

برخی از اهداف و فعالیتهای کمیته توانمندسازی

  • نظارت بر تدوین برنامه نیاز سنجی آموزشی مشخص برای ارائه کارگاههای آموزش پزشکی
  • نظازت بر برگزاری کارگاههای آموزشی بر اساس نیاز سنجی
  • نظارت بر تدوین برنامة اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر برنامه ریزی آموزشی ، روش های تدریس و روش های ارزیابی دانشجو جهت اساتید تازه وارد
  • نظارت بر تدوین برنامه اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر روشهای تدریس نوین و روش های نوین ارزیابی دانشجو جهت اساتید باسابقه
  • نظارت بر وجود برنامه مدون جهت پیگیری بکارگیری مطالب کارگاهها در محیط های آموزشی مرتبط
  • نظارت بر وجود برنامه مدون جهت تشویق شرکت کلیه اعضای هیات علمی در کارگاههای ضروری آموزش پزشکی