پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400
 انتخاب وب سایت
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 بهداشت
 مدیرگروه
 جدول ارائه دروس مقطع کاردانی
 جدول ارائه دروس مقطع کارشناسی
 ساعت حضور در هفته
 طرح درس
 مامایی
 مدیرگروه
 جدول ارائه دروس 91
 چدول ارائه دروس 92 به بعد
 ساعت حضور در هفته
 طرح درس
 علوم آزمایشگاهی
 مدیرگروه
 جدول ارائه دروس پیوسته
 جدول ارائه دروس ناپیوسته
 ساعت حضور در هفته
 طرح درس
 پرستاری
 مدیرگروه
 جدول ارائه دروس قبل از 93
 جدول ارائه دروس بعد از 93
 ساعت حضور در هفته
 طرح درس