پنجشنبه 1 اسفند 1398
 انتخاب وب سایت

برنامه حضور مدیر گروه بهداشت در نیمسال دوم 95-94

ایام هفته

9/30-8

11/15-9/45

13-11/30

15/30-14

17/15-15/45

19-17/30

شنبه

حضور

حضور

شورای آموزشی

حضور

کلاس

کلاس

کلاس

یکشنبه

حضور

حضور

حضور

کلاس

کلاس

کلاس

دوشنبه

کلاس

کلاس

حضور

کلاس

کلاس

 

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

کلاس

حضور

 

چهارشنبه

حضور

حضور

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

پنج شنبه

حضور

حضور

حضور