پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400
 انتخاب وب سایت

گروه بهداشت خانواده

دکترحمید آزادگان قمی                                                                                                    

مرتبه علمی: مربی

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: میکروبیولو ژی دانشگاه آزاد اسلامی قم

کارشناسی ارشد: قارچ شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتری تخصصی:  قارچ شناسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات تهران

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS): -

تعداد مقالات ISI-Listed: 2

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 3

تعداد کتاب تالیف و ترجمه:

تعداد ثبت اختراع:

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 1

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 25

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: 2

 

سوابق اجرایی

-مدیر پژوهش دانشکده پزشکی

-مدیر گروه بهداشت خانواده

-مدیر داخلی فصلنامه علمی وپژوهشی یافته های زیست شناسی

-عضو شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی واحد اراک

-عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی واحد اراک

-عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی واحد اراک

- کارشناس ارشد ازمایشگاه تشخیص طبی سازمان انتقال خون استان قم

- دبیر اجرایی همایش منطقه ای مواد روان گردان

- دبیر اجرایی همایش ملی بهداشت جوانان

- دبیر اجرایی همایش ملی عفونتهای ویروسی

-دبیر اجرایی همایش منطقه ای بیوتروریسم

-دبیر اجرایی همایش منطقه‌ای عفونت‌های بیمارستانی در بخش‌های ویژه

 

افتخارات و جوایز

-مدیر برتر پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 1384

-مدیر برتر پژوهش در منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1387

-پژوهشگر برتر دانشکده علوم پزشکی در سال 1389

- سخنران برتر در همایش استانی پدیده ها وآسیب های اجتماعی استان مرکزی