شنبه 9 اسفند 1399
 انتخاب وب سایت

برنامه حضور مدیر گروه مامایی در نیمسال اول   95-94

 

ایام هفته

9/30-8

11/15-9/45

13-11/30

15/30-14

17/15-15/45

19-17/30

شنبه

کلاس

شورای آموزش

حضور

حضور

 

 

یکشنبه

حضور

حضور

جلسه

حضور

کلاس

 

دوشنبه

حضور

کلاس

حضور

حضور

کلاس

 

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

کلاس

کلاس

 

چهارشنبه

کلاس

حضور

کلاس

حضور

 

 

پنج شنبه

 

کلاس

کلاس

کلاس