شنبه 9 اسفند 1399
 انتخاب وب سایت

گروه مامایی

مهناز جلالوندی

مرتبه علمی استادیار

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: علوم پزشکی شهید بهشتی (مامایی)

کارشناسی ارشد: علوم پزشکی شهید بهشتی(آموزش مامایی)- علوم و تحقیقات تهران مدیریت آموزشی

دکتری تخصصی: علوم و تحقیقات تهران- مدیریت آموزشی

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 7

تعداد کتاب تالیف و ترجمه: 4

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 5

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 5

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: 1 

 

سوابق اجرایی

- کمیته سنجش و نظارت دانشگاه-55143 مورخ 19/8/87

- شورای فرهنگی دانشکده علوم انسانی-21494مورخ 9/4/88

- شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی-79771 مورخ 21/11/89

- معاون دانشکده علوم پزشکی

- رئیس دانشکده علوم پزشکی

- مدیر کارگزینی هیأت علمی

- مدیر گروه مامایی