پنجشنبه 1 اسفند 1398
 انتخاب وب سایت

 برنامه حضور مدیر گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم  95-94

ایام هفته

9/30-8

11/15-9/45

13-11/30

15/30-14

17/15-15/45

19-17/30

شنبه

حضور

حضور

کلاس

کلاس

کلاس

 

یکشنبه

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

 

دوشنبه

حضور

حضور

حضور

کلاس

کلاس

 

سه شنبه

کلاس

حضور

حضور

حضور

کلاس

 

چهارشنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

 

پنج شنبه

حضور

حضور

حضور