پنجشنبه 1 اسفند 1398
 انتخاب وب سایت

گروه علوم آزمایشگاهی

 

دکترساسان ساکی                                                                                            

مرتبه علمی استاد یار

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: زیست شناسی دانشگاه شهید چمران

کارشناسی ارشد:  بیوشیمی علوم تحقیقات تهران

دکتری تخصصی: بیوشیمی علوم تحقیقات تهران

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS): 3

تعداد مقالات ISI-Listed:

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 3

تعداد کتاب تالیف و ترجمه: 3

تعداد ثبت اختراع:

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته:

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 1

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: 1