پنجشنبه 1 اسفند 1398
 انتخاب وب سایت

                            برنامه حضور مدیر گروه پرستاری در نیمسال دوم 95-94

ایام هفته

9/30-8

11-9/45

13-11/30

15/30-14

18-15/45

شنبه

کلاس

حضور

کلاس

کلاس

کلاس

یکشنبه

حضور

حضور

کلاس

کلاس

کلاس

دوشنبه

کلاس

حضور

حضور

کلاس

 

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

 

چهارشنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

 

پنج شنبه