سه شنبه 29 مهر 1399
 انتخاب وب سایت

رسالت

  •     یکی از رسالتهای مهم دانشکده پرستاری و مامایی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد می باشد و در طول مدت تحصیل باید در زمینه عملی نیز توانایی کافی را کسب نمایند . از این رو جهت کاهش صدمه به بیمار در حین آموزش و نیز کاهش استرس دانشجویان در برخوردهای اولیه با بیماران ضرورت ایجاد بخش آموزش مهارتهای بالینی را در دانشکده پرستاری فراهم می کند .