پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400
 انتخاب وب سایت
1 صورتجلسه شورای آموزشی 94/7/4 18 صورتجلسه شورای آموزشی 95/6/27
2 صورتجلسه شورای آموزشی94/7/25 19 صورتجلسه شورای آموزشی  95/6/13
3 صورتجلسه شورای آموزشی94/8/16 20 صورتجلسه شورای آموزشی  95/8/1
4 صورتجلسه شورای آموزشی94/8/30 21 صورتجلسه شورای آموزشی 95/8/15
5 صورتجلسه شورای آموزشی94/9/14 22 صورتجلسه شورای آموزشی 95/9/6
6 صورتجلسه شورای آموزشی94/9/25 23 صورتجلسه شورای آموزشی 95/9/20
7 صورتجلسه شورای آموزشی94/10/12 24 صورتجلسه شورای آموزشی 95/11/19
8 صورتجلسه شورای آموزشی94/10/20 25 صورتجلسه شورای آموزشی 95/12/7
9 صورتجلسه شورای آموزشی94/10/30 26 صورتجلسه شورای آموزشی 96/1/19
10 صورتجلسه شورای  آموزشی94/11/24 27 صورتجلسه شورای آموزشی 96/2/2
11 صورتجلسه شورای آموزشی94/11/17 28 صورتجلسه شورای آموزشی96/2/9
12 صورتجلسه شورای آموزشی94/11/19 29 صورتجلسه شورای آموزشی96/2/23
13 صورتجلسه شورای آموزشی95/1/21 30 صورتجلسه شورای آموزشی 96/3/17
14 صورتجلسه شورای آموزشی95/2/4    
15 صورتجلسه شورای آموزشی95/2/18    
16 صورتجلسه شورای آموزشی95/3/5    
17 صورتجلسه شورای آموزشی95/3/29