پنجشنبه 1 اسفند 1398
 انتخاب وب سایت

معاون علوم پزشکی

نام و نام خانوادگی :دکتر فاطمه قنبری

مرتبه علمی: استادیار

سوابق تحصیلی:

  • دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دکترای تخصصی فارماکولوژی بالینی از دانشگاه شفیلد انگلستان  

سوابق اجرایی:

  • مسول امور دارویی شهرستان خمین
  • مسول امور دارویی مرکز بهداشت استان مرکزی
  • معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

مقالات:

A critical evaluation of the experimental design of studies of mechanism based inhibition with implication for invitro invivo extrapolation) Current Drug Metabolism(

به این مقاله بیش از یکصد و ده مورد ارجاع شده است

Enzyme inhibition (MBI), with implications for in vitro-in vivo extrapolation)Drug Metabolism Reviews(