پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400
 انتخاب وب سایت

                            مشخصات اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ( همراه با رزومه )

  

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

سمت

رشته تحصیلی

E-mail

تلفن تماس

1

افسون طلائی زنجانی

کارشناسی ارشد

عضو هیات علمی

تغذیه

Afsoon.Talaie@g.mail.com

33412523

2

مرتضی قاسمی

دکتری تخصصی

رئیس دانشکده

مدیریت پرستاری

ghasemimorteza32@yahoo.com

33412502

3

رامین زارع

دانشجوی دکتری

عضو هیات علمی

مدیریت منابع طبیعی

RAMIN Zare46@yahoo.com

33412522

4

فاطمه علیان فینی

کارشناسی ارشد

عضو هیات علمی

آموزش بهداشت

@yahoo.com166Mana

33412523

5

محمد مرادی

دکتری تخصصی

عضو هیات علمی

آموزش بهداشت

M.Moradi25@yahoo.com

33412523

6

فاطمه هومانی

کارشناسی ارشد

عضو هیات علمی

پرستاری

f-hoomani@iau.ac.ir

33412523

7

طاهره بانو برزویی

کارشناسی ارشد

عضو هیات علمی

پرستاری

Bor Zuoi@yahoo.com

33412523

8

بانو میرزایی

کارشناسی ارشد

عضو هیات علمی

پرستاری

B-Mirzaee@iau.arak.ac.ir

33412523

9

فاطمه ذوالفقاری

کارشناسی ارشد

مدیر گروه پرستاری

پرستاری

Shad-dokt@yahoo.com

33412504

10

شادی مقدم

کارشناسی ارشد

عضو هیات علمی

پرستاری

Shadi.Moghaddam@yahoo.com

33412523

11

سمیرا ملکیان

کارشناسی ارشد

عضو هیات علمی

مامایی

S.Malekian@tumsae.ir

33412523

12

علیرضا همایونی مهر

دکتری تخصصی

عضو هیات علمی

دامپزشکی

homayounimehr@hotmail.com

33412523

13

مهناز جلالوندی

دکتری تخصصی

مدیر گروه مامایی

مامایی

E.mia-mahrandi44-yahoo.com

33412507

15

معصومه هاشمی قاسم آبادی

دکتری تخصصی

عضو هیات علمی

بهداشت باروری

m_hashemi@iau_ Arak.ac.ir

33412523

16

میترا خدادوستان

کارشناسی ارشد

عضو هیات علمی

مامایی

M khodadoostan 44@ yahoo.com

33412523

17

بهناز شیخ الاسلامی

کارشناسی ارشد

عضو هیات علمی

آناتومی تشریح

B.sheikholesl ami@iau.arak

33412523

18

ساسان ساکی

دکتری تخصصی

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

بیوشیمی

S-Saki@iau-arak.ac.ir

33412508

19

حمید آزادگان قمی

دکتری تخصصی

مدیر گروه بهداشت

قارچ شناسی

h-azadegan@iau-arak.ac.ir

33412505

20

فاطمه قنبری

دکتری تخصصی

معاون علوم پزشکی

داروسازی

F.ghanbari@g mail.com

33412501

21 معصومه رحمتی کارشناسی ارشد عضو هیات علمی  مامایی Rahmati.va65@yahoo.com 33412523
22 سیمین کریمی کارشناسی ارشد عضو هیات علمی مامایی Karimi.midwife.65@Gmail.com 33412523