پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400
 انتخاب وب سایت
ردیف شماره مستقیم دانشکده پزشکی
1 33412501 معاونت دانشکده پزشکی
2 33412502 رئیس دانشکده
3 33412503 مسئول دفتررئیس دانشکده
4 33412504 مدیر گروه پرستاری
5 33412505 مدیر گروه بهداشت
6 33412506 اعضاءهیات علمی برادران
7 33412507 مدیر گروه مامایی
8 33412508 مدیرگروه علوم آزمایشگاهی
9 33412509 کارگاه رایانه
10 33412510 اموردانشجویی دانشکده
11 33412511 کارشناس گروه علوم آزمایشگاهی
12 33412512 کارشناس گروه مامایی
13 33412513 کارشناس بالینی
14 33412514 امورمالی دانشکده
15 33412515 کارشناس گروه پرستاری
16 33412517 امتحا نا ت
17 33412518 مدیر آموزش دانشکده
18 33412519 برنامه ریزی وثبت نام
19 33412520 انجمن علمی پرستاری
20 33412521 کتابخانه
21 33412522 مدیرپژوهش دانشکده
22 33412523 اعضاءهیات علمی خواهران
23 33412525 دفترهماهنگی
24 33412526 خانه بهداشت